top of page
PRIVACY STATEMENT THERAPIEPRAKTIJK ONDERWEG

Bij het verlenen van onze diensten in de therapiepraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Aline Dijkgraaf

Therapiepraktijk Onderweg

KvK: 68706146

Beukenallee 2

8019 BA ZWOLLE

Tel: 06-12213184

E-mail: info@onderweg-therapie.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens 
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het therapietraject. 

Persoonsgegevens 
Therapiepraktijk Onderweg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Geslacht

 • Burgerservicenummer 

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 • IP-adres
   

Doeleinden 
Therapiepraktijk Onderweg verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact

 • het aangaan van overeenkomsten/contracten

 • het bieden van een persoonlijk therapietraject

 • een goede en efficiënte dienstverlening

 • beheer van het cliëntenbestand

 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

 • verbetering van de dienstverlening

 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening

 • facturering

 • marketing

 • nakoming van wettelijke verplichtingen

 • het voeren van geschillen

 • het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering)

Waarop is de verwerking gebaseerd 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het therapietraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • de verbetering van haar diensten

 • de bescherming van haar financiële belangen

 • beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Therapiepraktijk Onderweg zal zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dat moet in het kader van een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of de bedrijfsvoering van therapiepraktijk Onderweg. In het laatste geval worden de benodigde gegevens slechts verstrekt in het kader van een verwerking, op basis van instructies van therapiepraktijk Onderweg en in overeenstemming met het Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Deze derden, zoals bijvoorbeeld een boekhouder, mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in [naam land]. Daarvoor zijn [concrete waarborgen op grond van de wet] getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Profilering
Van de informatie die over u wordt verzameld worden gedragsanalyses gemaakt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages. 

Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde informatie aan te kunnen bieden. 

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw apparaat (bijvoorbeeld een pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Cookies kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld het onthouden van een loginnaam of instellingen, het verzamelen van surfinformatie (profiling) en/of het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie). Via cookies kan therapiepraktijk Onderweg inzage krijgen in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). U kunt cookies zelf verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.  

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Aline Dijkgraaf

Beukenallee 2

8019 BA ZWOLLE

Tel: 06-12213184

E-mail: info@onderweg-therapie.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-09-2022.

bottom of page